1st crusade

 

Robert de St. Lo arms Robert de Saint Lo Robert de St. Lo arms

Robert de St. Lo, or Sancto Laudo, aided in dispersing a host of Saracens under the Emir Gazi, near Antioch.